Aangifte buitenlands onroerend goed

Heeft u, persoonlijk, enig recht op een buitenlands vastgoed, dan is de mededeling hierna belangrijk voor u. 

Nieuw is dat vanaf het aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 2021) buitenlands vastgoed, net zoals Belgisch vastgoed, wordt belast op basis van het kadastraal inkomen ervan.

Praktisch dient de FOD Financiën (Patrimoniumdocumentatie) – Cel buitenlands KI die kadastrale inkomens te bepalen, met behulp van de volgende formules:

Voor bebouwde goederen:
verkoopwaarde jaar (n) x tarief 5,3% = KI
correctiefactor jaar (n)
Om de verkoopwaarde vast te leggen wordt geadviseerd om te werken met hetzij een recente waardebepaling, hetzij de waarde zoals bepaald in de akte van verwerving.
Om de correctiefactor te kennen wordt verwezen naar de tabel uit de Circulaire 2021/C/21.

Voor onbebouwde goederen:
€ 2 x (aantal) hectare = KI

Zoals voor (het KI van) Belgisch vastgoed, wordt er rekening wordt gehouden met gebeurtenissen zoals (voltooiing van) werken, omvorming, in gebruik name, …, en dienen dergelijke omstandigheden nu dus ook voor buitenlands vastgoed te worden aangegeven.

De belastingplichtige is verplicht om aangifte te doen van het KI van zijn buitenlands vastgoed, op straffe van een administratie sanctie tussen de € 250 en € 3.000.

De aangifte kan via MyMinFin (Mijn woning -> Mijn onroerende gegevens raadplegen -> Een goed in het buitenland aangeven) of via een standaardaangifteformulier (zie bijgevoegd) per brief (FOD Financiën – AAPD – Cel Buitenlands KI – Gaston Crommenlaan 6 bus 459 – 9050 Ledeberg) of per e-mail (foreigncad@minfin.fed.be) te bezorgen.

Dit dient te gebeuren vóór 31 december 2021 of bij een verwerving in 2021, binnen de 4 maanden daarna.

Het buitenlandse KI zal – in geval van een dubbelbelastingverdrag – niet tot belasting aanleiding geven.
Er zal wel rekening mee gehouden worden voor de hoogte van het belastingtarief op de andere belastbare inkomsten, zogeheten progressievoorbehoud.

Binnen een vennootschapscontext, kan het eveneens van belang zijn voor de berekening van het voordeel alle aard bij de ter beschikking stelling van een buitenlands vastgoed aan de bedrijfsleider.

Indien u hulp nodig heeft bij het invullen van de aangifte of u nog vragen heeft rond dit onderwerp, kan u altijd contact met ons opnemen. 

Scroll naar boven