Mildere sanctie bij schending inhoudingsplicht

Opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers die activiteiten laten uitvoeren zoals hieronder zijn beschreven, moeten nagaan of hun (onder)aannemers sociale of fiscale schulden hebben. Als dit het geval is, moet u een deel van de factuur inhouden en storten aan de fiscus en/of RSZ. 

Het gaat om volgende activiteiten: 

– Werken in onroerende staat, met uitzondering van bepaalde activiteiten uit de land-, tuin- en bosbouw die worden uitgesloten van dit toepassingsgebied. 
– De levering van stortklaar beton. 
– Werken die vallen onder het Paritair Comité voor de bewakings-en/of toezichtdiensten.
– Werken in de vleessector.

Bij fiscale schulden moet u 15% van het totale bedrag inhouden en doorstorten aan de fiscus.(IBAN BE33 6792 0023 2046 – BIC: PCHQBEBB)

Als er sociale schulden zijn moet u 35% inhouden van het totale factuurbedrag en doorstorten aan de RSZ. (IBAN BE76 6790 0001 9295 – BIC: PCHQBEBB) 

Als het factuurbedrag hoger is dan 7.143 EUR (zonder btw) dan moet u eerst een attest vragen waaruit blijkt hoeveel schulden de (onder)aannemer heeft. Als blijkt dat de schuld kleiner is dan 15% en/of 35% van het factuurbedrag, dan moet u het in te houden bedrag beperken tot die schuld. 

Wanneer u dit vergeet, bent u hoofdelijk aansprakelijk voor die schulden tot 35% van het factuurbedrag (fiscale schulden) of zelfs tot 100% van het factuurbedrag (sociale schulden). 

Voortaan is er een mildering bij de extra sancties die genomen worden. Als u ter goeder trouw bent, dan kan de extra sanctie worden gemilderd met 80% of zelfs helemaal kwijtgescholden worden ingeval van overmacht. De mildering geldt retroactief sinds 12.11.2020. 

U kan de schulden van uw (onder)aannemers eenvoudig online nazien, door het ondernemingsnummer van de (onder)aannemers in te geven in volgende applicatie: 

https://www.checkinhoudingsplicht.be

Scroll naar boven