Nieuwsbrief april 2021

De kans dat je als ondernemer te maken krijgt met een fiscale controle is sterk toegenomen. Omdat de gevolgen van deze controles financieel hoog kunnen oplopen, moet je kunnen rekenen op de intensieve bijstand van een accountant en in het slechtste geval ook een fiscaal advocaat. De kosten voor een optimale begeleiding komen nooit op het goede moment en kunnen hoog oplopen. 

Als klant van ons kun je toetreden tot de polis Liantis fiscale rechtsbijstand doordat wij een samenwerking hebben afgesloten. Hierdoor biedt Liantis de polis aan een voordelig tarief aan. Deze polis vergoedt zowel de erelonen van de accountant als de erelonen van de fiscale advocaten. 

 • De polis biedt een dekking van 30.000 EUR incl. btw voor de administratie voor Belgische inkomstenbelastingen en de administratie voor BTW (15.000 EUR incl. btw voor de administratieve verdediging & 15.000 EUR incl. btw voor de gerechtelijke verdediging).
 • De kosten van begeleiding van de controle hoef je niet voor te schieten. De erelonen worden rechtstreeks betaald door de verzekeringsmaatschappij.
 • De premie is fiscaal aftrekbaar. 

Als klant van Fiduciare Godderis geniet je daarenboven ook nog volgende voordelen: 

 • Dekking tot 300 EUR bij een vraag om inlichtingen
 • Vergoeding van een tweede bijstandsverlener in de administratieve fase (tot 5.000 EUR incl. btw) 
 • De premie is goedkoper dan een individuele aansluiting én is een vast bedrag, onafhankelijk van je omzet. Voor het jaar 2021 is de jaarpremie vastgelegd op 235 EUR incl. btw per onderneming of eenmanszaak (individueel komt dit neer op minstens 400 EUR incl. btw) 

De wachttijd voor de polis bedraagt vier maanden en start na je inschrijving.

Indien u interesse heeft, neem dan gerust contact met ons op. Wij brengen u met de juiste personen in contact.

Aandelenregister - Estox

Het is wettelijk verplicht om iedere uiteindelijke begunstigde te registreren in het UBO-register. De opgenomen gegevens dienen bewezen te worden en elk jaar dient de juistheid ervan expliciet bevestigd te worden. Als bewijs van de UBO’s van uw vennootschap is een aandelenregister ideaal. 

Elke vennootschap met aandelen op naam is, vanaf haar oprichting, daarenboven wettelijk verplicht om een aandelenregister bij te houden. 

Thans heeft het ITAA (ons beroepsinstituut) voorzien in de mogelijkheid om een elektronisch register op te stellen, waarin de gegevens veilig en vertrouwelijk worden bewaard. Gebruikers van ESTOX zullen geen extra bewijsstukken moeten leveren aan het UBO-register, wegens de link tussen beide. 

Het is nu mogelijk om ons opdracht te geven om voor u een elektronisch aandelenregister aan te maken en in te vullen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen voor verdere uitleg. 

BTW - BTW-verlaging in de horecasector naar 6%

Op 21 april 2021 werden een reeks nieuwe steunmaatregelen aangekondigd die de horeca-uitbaters ademruimte moeten geven bij de heropening van hun zaak.

Hieronder zetten we de belangrijkste voor u op een rijtje : 

 1. Tijdelijke btw- verlaging
  Zodra de terrassen terug heropenen, wordt een tijdelijke btw-verlaging ingevoerd. Deze maatregel blijft van kracht tot en met 30 september 2021:
  •  Op alcoholische dranken: van 21 procent naar 6 procent
  • Op non-alcoholische dranken: van 21 procent naar 6 procent
  • Op voeding : van 12 procent naar 6 procent
 2. Vrijstelling voor bijdrage jaarlijkse vakantie
  De regering heeft beslist dat de werkgevers in de horeca de jaarlijkse bijdrage voor het vakantiegeld in 2021 niet hoeven te betalen. Deze regeling is er specifiek voor de arbeiders in de horecasector. De bijdrage zal door de federale overheid worden betaald. 
 3. Stimulans voor de wedertewerkstelling via RSZ-vermindering
  In het derde kwartaal van 2021 zal een RSZ-vermindering worden ingevoerd voor werkgevers die tijdelijk werkloos gestelde werknemers terughalen en/of extra werknemers in dienst nemen : 
  – Geldt voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid
  – De precieze contouren van deze maatregel moeten nog verder worden vastgesteld 
 4. Stimuleren van studentenjobs in de sectoren die heropenen 
  De uren die een jobstudent in het derde kwartaal van 2021 werkt, zullen niet worden meegerekend in het jaarlijkse quotum van de jobstudent. (max. 475 uren per jaar) 

Dit wetsontwerp is nog niet definitief, dus er kunnen nog veranderingen gebeuren. 
 

erfbelasting - vriendenerfenis

Via de vriendenerfenis kunt u onder het meest gunstige fiscale tarief een gedeelte van uw erfenis nalaten aan één of meerdere goede vrienden of verre familieleden. Momenteel gebeurt dit aan tarieven tot 55%. Op de vriendenerfenis is tot 15.000 EUR vanaf 1 juli 2021 het fiscaal meest gunstige tarief van 3% van toepassing. Dit is hetzelfde tarief als dat voor verkrijgingen in rechte lijn of tussen partners. 


Voorwaarden
 • Geldt alleen voor vrienden en verre familieleden.
 • De erflater moet een testament hebben opgesteld waarin hij of zij die persoon of personen aanduidt als legataris.
 • Is pas mogelijk voor overlijdens vanaf 1 juli 2021.

Bedrag
Op het gedeelte van de erfenis tot maximaal 15.000 EUR wordt u belast aan het tarief rechte lijn, dus aan 3%.

Wat als er meerdere aangewezen personen zijn?

 • 1 persoon aangewezen? De vermindering wordt exclusief aan deze persoon toegekend.
 • Meerdere personen aangewezen? De vermindering zal worden toegepast in verhouding tot hun persoonlijke verkregen bedragen, met een maximum van 15.000 EUR.

PERSONENBELASTING - BELASTBAARHEID BELGISCH EN BUITENLANDS ONROEREND GOED

België werd al meerdere malen door het Hof van Justitie veroordeeld voor het verschil in fiscale behandeling van de huurinkomsten van Belgisch en buitenlands onroerend goed. Even was de schrik er bij Belgische eigenaars van onroerend goed dat ze zwaarder belast gingen worden op hun huurinkomsten. Hier is nu definitief duidelijkheid over.

Als u in België een tweede verblijf heeft dat u niet verhuurt of niet voor professionele doeleinden verhuurt, dan wordt u slechts belast op het geïndexeerde KI. Als u daarentegen een vakantiewoning in het buitenland heeft, dan moet u de huurwaarde of de werkelijk ontvangen huur aangeven. In België bent u meestal geen belasting verschuldigd op uw buitenlands onroerend goed, mits België met de meeste landen een dubbelbelastingverdrag gesloten heeft op grond waarvan België de buitenlandse onroerende inkomsten moet vrijstellen. De vrijgestelde inkomsten werden wel meegenomen voor het bepalen van het toepasselijk belastingtarief. Zo werden andere belastbare inkomsten in België meestal zwaarder belast. 

België werd al meerdere malen door het Hof van Justitie veroordeeld voor het verschil in behandeling tussen Belgisch en buitenlands vastgoed. 

Onder druk van Europa heeft de Belgische overheid nu beslist dat aan de buitenlandse onroerende goederen een fictief KI moet worden toegekend. Zo is er geen verschillende behandeling tussen Belgisch en buitenlands onroerend goed. 

Zo kunnen de verhuurders van in België gelegen vastgoed opgelucht ademhalen en blijven deze huurinkomsten voordelig belast.

Scroll naar boven