Nieuwsbrief juni 2021

Vlaamse heropstartlening

Via de heropstartlening kunnen ondernemers die handelsgoederen moeten aankopen, maar te weinig liquide middelen hebben om hun voorraden aan te vullen, een lening afsluiten voor de financiering van aankopen van handelsgoederen, voorraden en overige heropstartkosten. 

De lening wordt verstrekt voor twee of drie jaar met een rente van 1 % op jaarbasis. De omvang van de heropstartlening wordt beperkt tot 25% van de geboekte aankopen van handelsgoederen in het referentiejaar 2019. 

De looptijd van de lening is beperkt tot 24 maanden voor leningen tot 50.000 EUR. Voor leningen boven de 50.000 EUR bedraagt de looptijd 36 maanden. De eerste 12 maanden hoeft u nog geen terugbetalingen te doen. 

De heropstartlening heeft een minimumbedrag van 10.000 EUR en een maximumbedrag van 750.000 EUR.

Voor meer informatie: 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/heropstartlening 

Buitenlands vastgoed

Zoals u kon lezen in de vorige nieuwsbrief is het belastingsregime voor buitenlandse onroerende goederen veranderd. 

Kort samengevat, buitenlandse onroerende goederen hadden geen kadastraal inkomen. Belgische onroerende goederen wel. Dit gaf tot voor kort aanleiding tot discriminatie bij de belastingberekening in de aangifte personenbelasting. 

In de toekomst zal er een kadastraal inkomen worden toegekend aan buitenlandse onroerende goederen die in het bezit zijn van Belgische eigenaars. Daarvoor zal men een aangifte moeten indienen bij de Administratie Opmetingen en Waarderingen. Indien deze aangifte niet tijdig wordt ingediend zal er een administratieve boete worden gevestigd van 250 EUR tot 3.000 EUR. 

De deadline voor indiening is afhankelijk van wanneer je het buitenlands onroerend goed hebt verworven: 

– Je hebt voor 1 januari 2021 een buitenlands onroerend goed verworven: 

  • De aangifte is beschikbaar vanaf juni 2021. Als er een buitenlands onroerend goed werd aangegeven in uw aangifte personenbelasting zal de Administratie u vanaf juni contacteren voor verdere instructies. 
  • Uiterlijk 31 december 2021 moet de aangifte ingediend worden. U moet de verkoopwaarde aangeven tenzij je de venale waarde kan bewijzen van het onroerend goed in 1975. Op basis hiervan zal er een kadastraal inkomen worden toegekend aan uw buitenlands vastgoed. 


– Je hebt vanaf 1 januari 2021 een buitenlands onroerend goed verworven 

  • De aangifte moet gebeuren binnen de 4 maanden. 
  • De melding van de aankoop kan gebeuren via een e-mail of een brief. Na deze spontane melding zal vanaf juni 2021 de aangifte kunnen ingediend worden. 
  • Heeft u een buitenlands onroerend goed en wil u hulp bij de aangifte? Neem dan contact op met uw dossierbeheerder zodat wij u kunnen helpen om het nodige te doen. 

Corona steunmaatregelen

Normaal gezien zou er eind juni 2021 een eind komen aan de steunmaatregelen van de overheid. 

De federale regering heeft beslist om het overbruggingsrecht te verlengen tot eind september 2021.De overheid heeft evenwel nog niet gecommuniceerd wat de voorwaarden zullen zijn om van het overbruggingsrecht te kunnen genieten. 

Omdat er veel vragen waren omtrent de belastbaarheid van de corona steunmaatregelen, geven we u hieronder een overzicht mee. 

De premies toegekend door de Vlaamse overheid zijn zowel in de personen- als in de vennootschapsbelasting belastingvrij. Op de volgende premies zal u geen belastingen moeten betalen: 

  • Coronahinderpremie
  • Corona ondersteuningspremie
  • Corona compensatiepremie
  • Alle Vlaamse Beschermingsmechanismes 

De steunmaatregelen toegekend door de federale overheid, namelijk het overbruggingsrecht, zijn wel belastbaar. Er is een verschil tussen een zelfstandige met of zonder vennootschap. Er is ook een verschil naargelang het type overbruggingsrecht. 

StatuutCrisis-OverbruggingsrechtRelance- Overbruggingsrecht
Zelfstandige ondernemersIn beginsel 16,5 %, mag maximum de som zijn van de winsten/baten de laatste 4 jaren, anders progressieve tarieven*Progressieve tarieven*
Zelfstandige helpers éénmanszaakProgressieve tarieven*Progressieve tarieven*
BedrijfsleiderProgressieve tarieven*Progressieve tarieven*
Bezoldiging meewerkende echtgenotenNiet belastbaarNiet belastbaar

*Het tarief van de belasting stijgt naarmate het inkomen groter wordt.

Als u hebt genoten van het overbruggingsrecht in inkomstenjaar 2020 kan het zijn dat uw belastingberekening van uw aangifte personenbelasting verschilt met voorgaande jaren. 

Jobstudenten

Normaal gezien is er een begrenzing op het aantal uren dat jobstudenten mogen presteren. Jobstudenten mogen per jaar 475u presteren. 

De overheid heeft beslist om de uren in het 3de kwartaal van 2021 niet mee te tellen in het maximum aantal te presturen uren. 

Dit heeft tot gevolg dat jobstudent in de maand juli, augustus en september onbeperkt mogen werken en dat deze uren niet zullen meetellen voor de maximum 475u.  

Dit geldt voor alle sectoren. 

Groepspolis fiscale rechtsbijstand

In de nieuwsbrief van april 2021 werd de polis fiscale rechtsbijstand toegelicht. Deze polis dekt de kosten bij een fiscale controle. 

De kostprijs van deze polis is intussen opgetrokken tot 300 EUR. Voor de klanten die reeds aangesloten zijn verandert er niks. 

Scroll naar boven